首页 财经内容详情
chơi phỏm online:防雷:盘后15股被宣布减持

chơi phỏm online:防雷:盘后15股被宣布减持

分类:财经

网址:

SEO查询: 爱站网 站长工具

点击直达

Web cờ bạc online(www.84vng.com):Web cờ bạc online(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Web cờ bạc online(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Web cờ bạc online(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.? 大股东及董监高持股的基本情况
截止本公告披露日,深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)股东苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“启明创智”)及其一致行动人苏州工业园区启华三期投资中心(有限合伙)(以下简称“启华三期”)、苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“启明融科”)、苏州启明融盈创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“启明融盈”)合计持有公司股份 7,348,051股,占公司总股本 11.0215%。

公司股东启明维创(上海)股权投资中心(有限合伙)(以下简称“启明维创”)及其一致行动人 QM33 LIMITED(以下简称“QM33”)合计持有公司股份 5,562,419股,占公司总股本 8.3432%。

公司董事、副总经理徐轶青先生持有公司股份 2,000,287股,占公司总股本3.0003%。

上述股份已于 2022年 1月 7日上市流通,均为公司首次公开发行前取得股份。

? 减持计划的主要内容
公司于 2022年 11月 2日收到股东启明创智及其一致行动人启华三期、启明融科、启明融盈的《关于股份减持计划的告知函》,拟通过集中竞价、大宗交易方式减持,合计不超过 1,681,700股,即不超过公司总股本的 2.5224%。其中启1
明创智已通过基金业协会认定,其通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份总数不受减持比例限制;启华三期、启明融科、启明融盈通过集中竞价交易的方式减持的,在任意连续 90个自然日内减持的股份总数不超过公司总股本的 1%,减持期间为自本公告披露之日起 15个交易日后的六个月内;通过大宗交易的方式减持的,在任意连续 90个自然日内减持的股份总数不超过公司总股本的 2%,减持期间为自本公告披露之日起 3个交易日后的六个月内。

公司于 2022年 11月 2日收到股东启明维创及其一致行动人 QM33的《关于股份减持计划的告知函》,拟通过集中竞价、大宗交易方式减持,合计不超过1,818,300股,即不超过公司总股本的 2.7273%。其中启明维创已通过基金业协会认定,其通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份总数不受减持比例限制;QM33通过集中竞价交易的方式减持的,在任意连续 90个自然日内减持的股份总数不超过公司总股本的 1%,减持期间为自本公告披露之日起 15个交易日后的六个月内;通过大宗交易的方式减持的,在任意连续 90个自然日内减持的股份总数不超过公司总股本的 2%,减持期间为自本公告披露之日起 3个交易日后的六个月内。

公司于 2022年 11月 2日收到股东徐轶青先生的《关于股份减持计划的告知函》,拟通过以集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份,合计减持不超过 500,071股,即不超过公司总股本的 0.7501%。通过集中竞价交易的方式减持的,在任意连续 90个自然日内减持的股份总数不超过公司总股本的 1%,减持期间为自本公告披露之日起 15个交易日后的六个月内;通过大宗交易的方式减持的,在任意连续 90个自然日内减持的股份总数不超过公司总股本的 2%,减持期间为自本公告披露之日起 3个交易日后的六个月内。
二、本次减持计划的主要内容
(一)股份减持计划
1、减持原因:个人资金需求
2、减持股份来源:公司首次公开发行股票前持有的公司股份(含该等股份首次公开发行后因利润分配及资本公积金转增股本而相应增加的股份)。

3、减持数量及占公司股本的比例:
徐连平先生拟减持公司股份不超过3,000,000股(占公司总股本比例不超过1.00%)。若减持期间公司发生送股或发生股份变动的事项,上述拟减持数量将进行相应调整。

4、减持期间:自减持计划预披露公告之日起十五个交易日之后的六个月内。

5、减持方式:集中竞价交易方式,且在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数合计不得超过公司总股本比例的 1%。
、减持价格:根据减持时的市场价格确定。

(二)首次公开发行股票时所作承诺的情况
徐连平先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中,所做的承诺如下:
自新晨科技首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人所持有的新晨科技股份,也不由新晨科技回购该部分股份。

本人所持有的公司股份在锁定期满后两年内依法减持的,减持价格不低于发行价。如自首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事项的,发行价格相应调整。公司上市后 6个月内如公司股票价格连续 20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价,本人所持有的公司股份的锁定期限自动延长 6个月。上述承诺不会因为其本人职务的变更或离职等原因而改变。

本人将在所持股份锁定期满后两年内进行股份减持,每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 25%,减持价格不低于发行价。如自首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事项的,发行价格相应调整。减持行为将通过竞价交易以及大宗交易的方式进行。每次减持时,将提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。

截至本公告日,徐连平先生切实履行其承诺事项,不存在违反上述承诺的行为。
二、本次减持计划的主要内容
(一)本次减持计划的具体安排
1、减持原因:根据法律法规规定,殷晓东先生近期需向税务局缴纳非公开发行股份的个人所得税,因所得税税额较大,需减持股票用于支付该款项。
2、减持股份来源:殷晓东本人持有的上市公司非公开发行股份。

3、拟减持股份数量及比例:不超过10,236,678股,占公司总股本的1%。若减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则减持数量、比例将相应进行调整。

4、减持区间:减持区间为公司关于本次减持计划的相关预披露公告披露之日起十五个交易日后的九十个自然日内,且通过集中竞价方式减持的股份总数在任意连续九十个自然日内不超过公司股份总数的1%,即不超过10,236,678股。

5、减持方式:集中竞价交易。
、减持价格:根据减持时的市场价格确定。

(二)本次拟减持事项是否与殷晓东先生此前已披露的持股意向、承诺一致 截至目前,殷晓东先生严格履行了《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的承诺事项。

本次减持股份不存在违反相关承诺的情况。
二、本次减持计划的主要内容
(一)本次减持计划的具体安排
1、减持原因:个人资金使用需求。
2、减持股份来源:本人持有的交易所集中竞价取得的股份。

3、拟减持股份数量及比例:不超过13,646股,不超过其所持公司股份总数的25%。若减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则减持数量、比例将相应进行调整。

4、减持区间:减持区间为《关于高管减持股份的预披露公告》披露之日起十五个交易日后的6个月内,且通过集中竞价方式减持的股份总数不超过其所持公司股份总数的25%,即不超过13,646股。

5、减持方式:集中竞价交易。
、减持价格:根据减持时的市场价格确定。

(二)本次拟减持事项是否与李贵蓉女士此前已披露的持股意向、承诺一致 截至目前,李贵蓉女士严格履行了《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的承诺事项。本次减持股份不存在违反相关承诺的情况。
二、本次减持计划的主要内容
(一)减持计划
1、减持原因:自身经营需要;
2、股份来源:公司首次公开发行前发行的股份及公司实施2016、2019年度权益分派所获得的股份;
3、股份数量及比例:不超过417万股,不超过公司总股本比例的2%;(若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项,上述拟减持股份数量将做相应调整)
4、减持期间:自本公告之日起15个交易日之后的6个月内;
5、价格区间:视市场价格确定; 、减持方式:交易所集中竞价交易。

(二)相关承诺及履行情况
广东科创在公司首次公开发行股票并上市时所做承诺如下:
1、限售承诺
自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的发行人公开发行股份前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

2、减持承诺
(1)如在锁定期满后,广东科创拟减持所持股份的,将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所及国有资产监督管理相关规定中关于股东减持的相关规定,结合发行人稳定股价需要及二级市场情况,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持。

(2)广东科创减持股份时,将依照相关法律、法规、规章的规定确定具体方式,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
(3)广东科创在所持发行人的股票锁定期满后减持所持发行人股票的,减持价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定,且不低于发行人最近一期经审计合并报表每股净资产的100%。

(4)广东科创拟进行减持的,将在作出减持计划后,且在执行减持方案前提前至少3个交易日予以公告,并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所、国有资产监督管理相关规定办理。

截至目前,上述承诺均已按期严格履行,本次减持未违反相关承诺事项。
特别风险提示:
1、截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人所持股份共计
89,528,546,占公司总股本的34.21%,目前处于冻结状态的股份占其持股比例的100%。请广大投资者注意投资风险。

2、本公告中涉及的司法处置不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,不会对公司的日常经营、公司治理产生重大影响。

3、股东因法院强制执行,可能存在继续被动减持的风险。请广大投资者注意投资风险。


山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询到公司控股股东山东如意科技集团有限公司(简称“如意科技”)、股东山东如意毛纺集团有限责任公司(简称“毛纺集团”)新增轮候冻结、持股数量发生变化,股东山东济宁如意进出口有限公司(简称“如意进出口”)持股数量发生变化,具体情况如下: 一、股东股份冻结基本情况
1、如意科技持有公司股份新增轮候冻结的基本情况

注:2022年 8月 26日-29日,如意科技被动减持股份 1,000,000股,被动减持后如意科技持有股份数量为 57,810,946股。

2、毛纺集团持有公司股份新增轮候冻结的基本情况
注:2022年7月22日,毛纺集团被轮候冻结数量为33,530,000股,冻结股份数量占其当时所持股份比例100%。2022年7月25日-11月1日,毛纺集团被动减持股份1,850,000股。

3、控股股东及其一致行动人所持股份累计冻结基本情况
截至公告披露日,公司控股股东及其一致行动人所持股份累计冻结基本情况如下:
二、股东持股变化基本情况
公司控股股东如意科技及其一致行动人毛纺集团、如意进出口 2022年 7月4日至 2022年 11月 1日期间,通过集中竞价、大宗交易方式合计被动减持公司股份比例为 1.34%,具体情况如下:
三、其它事项说明及风险提示
1、截至目前,控股股东及其一致行动人最近一年存在的大额债务逾期或违约记录及金额情况如下:
控股股东及其一致行动人受宏观环境、行业环境、信用环境、2019年集中支付及新冠疫情叠加的影响,出现流动性紧张。截至 2021年 5月 30日,如意科技未能如期偿还且尚处于持续状态的有息负债合计为 42.8亿元,毛纺集团未能如期偿还且尚处于持续状态的有息负债合计为 2.2亿元。

目前控股股东及其一致行动人正在与未能如期偿还债务本息涉及的金融机构积极协调债务和解方案。部分有息债务未能如期偿还,对其融资产生影响,为解决债务问题,加快促进有序经营,支持转型发展,制定了分类施策、分步实施的化解方案。

对于银行类债务,已纳入债委会和解范围,债委会已确定对于成员单位实行降息减负方案稳定公司融资规模,3年期限实施债务延期、降息、设置缓冲期等方式解决债务问题;
对于非标类(信托及租赁)逾期债务,已提供足额股权或机器设备抵押,债务双方均处于合作协商过程中;
对于存续债券,正与包括 19如意科技 MTN001、17如意科技 MTN001和18如意 01在内的债券持有人,就未如期兑付本息事宜开展沟通,争取尽量与债券持有人达成一致意见,签署展期和解协议;除上述债务外的其他各债权人目前控股股东及其一致行动人正在积极商讨解决方案,争取尽快达成一致意见。

2、截至目前,控股股东及其一致行动人最近一年不存在主体和债项信用等级下调的情形。

3、截至目前,控股股东及其一致行动? 股东持股的基本情况:截至本公告披露日,上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“复星创富”)持有博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”) 4,255,860股无限售条件流通股,占本公司总股本的1.02%。复星创富自 2014年 6月持有本公司股份,该部分股份于 2017年 2月 17日在上海证券交易所上市,,

chơi phỏm online(www.vng.app):chơi phỏm online(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。chơi phỏm online(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,chơi phỏm online(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,于 2018年 2月 22日起解除限售并上市流通。

? 减持计划的主要内容:复星创富计划通过集中竞价方式减持其所持有的本公司股份不超过 4,255,860股,即不超过公司总股本的 1.02%。
? 股东持股的基本情况:截至本公告披露日,上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东冯立先生持有公司股份 1,833,511股,占公司总股本的 0.58%,其一致行动人许宝瑞先生持有公司股份
14,125,835股,占公司总股本的 4.44%,两人合计持有公司 5.02%股份。

? 集中竞价减持计划的主要内容:因个人资金需求,公司股东冯立先生计划自公告日起 15个交易日的后 6个月内,通过集中竞价的方式减持公司股份不超过 50万股,即不超过公司总股本的 0.16%。在上述减持计划实施期间,若公司有送股、资本公积金转增股本、可转债转股等股份变动事项,上述数量可同比例进行相应调整。
? 董事、高管持股的基本情况
截至本公告日,安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“交建股份”或“公司”)董事长胡先宽先生持有公司6,000,000股股份,占公司总股本的0.9694%;公司董事俞红华女士持有公司1,945,320股股份,占公司总股本的0.3143%;公司董事陈明洋先生持有公司1,710,000股股份,占公司总股本的0.2763%;公司董事、董事会秘书曹振明先生持有公司460,000股股份,占公司总股本的0.0743%;公司副总经理储根法先生持有公司1,450,000股股份,占公司总股本的0.2343%;公司财务总监施秀莹女士持有公司950,000股股份,占公司总股本的0.1535%。

? 集中竞价减持计划的主要内容
公司董事长胡先宽先生自公告之日起 15 个交易日后的6个月内,在符合上市公司董监高减持规定的前提下,通过集中竞价等法律法规允许的方式,累计减持其持有的公司无限售流通股份不超过1,500,000股,具体减持价格依据市场价格确定,上述计划减持股份数量不超过其所持公司股份总数的25%。

公司董事俞红华女士自公告之日起15个交易日后的6个月内,在符合上市公司董监高减持规定的前提下,通过集中竞价等法律法规允许的方式,累计减持其持有的公司无限售流通股份不超过480,000股,具体减持价格依据市场价格确定,上述计划减持股份数量不超过其所持公司股份总数的25%。

公司董事陈明洋先生自公告之日起15个交易日后的6个月内,在符合上市公司董监高减持规定的前提下,通过集中竞价等法律法规允许的方式,累计减持其持有的公司无限售流通股份不超过420,000股,具体减持价格依据市场价格确1
定,上述计划减持股份数量不超过其所持公司股份总数的25%。

公司董事、董事会秘书曹振明先生自公告之日起15个交易日后的6个月内,在符合上市公司董监高减持规定的前提下,通过集中竞价等法律法规允许的方式,累计减持其持有的公司无限售流通股份不超过115,000股,具体减持价格依据市场价格确定,上述计划减持股份数量不超过其所持公司股份总数的25%。

公司副总经理储根法先生自公告之日起15个交易日后的6个月内,在符合上市公司董监高减持规定的前提下,通过集中竞价等法律法规允许的方式,累计减持其持有的公司无限售流通股份不超过360,000股,具体减持价格依据市场价格确定,上述计划减持股份数量不超过其所持公司股份总数的25%。

公司财务总监施秀莹女士自公告之日起15个交易日后的6个月内,在符合上市公司董监高减持规定的前提下,通过集中竞价等法律法规允许的方式,累计减持其持有的公司无限售流通股份不超过235,000股,具体减持价格依据市场价格确定,上述计划减持股份数量不超过其所持公司股份总数的25%。
? 实际控制人持股的基本情况
截至本公告披露日,茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之一、董事长陈葵生先生持有公司股份35,894,312股,占公司总股本(241,820,000股)的14.84%。上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份,并已于2020年2月13日上市流通。

公司股东陈冠宇先生、陈葵生先生、陈明生先生、林世福先生、陈福生先生为公司的实际控制人,公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份158,737,615股,占公司总股本的65.64%。

? 减持计划的主要内容
陈葵生先生计划自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内(根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外),通过大宗交易方式向公司 2022年员工持股计划及主要经销商转让公司股份不超过4,500,000股,即不超过公司总股本的1.86%,并且除公司2022年员工持股计划及主要经销商外,不向第三方减持股份。若在减持计划实施期间,公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,本次拟减持股份数量将相应进行调整。
? 股东持股的基本情况
截至本公告披露日,上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称“睿昂基因”或“公司”)股东杭州睿泓投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“睿泓投资”)持有公司股份 2,845,100股,占公司总股本的 5.12%;公司股东重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“重庆睿安”)持有公司股份 1,190,773股,占公司总股本的 2.14%;上述股东具有一致行动关系,睿泓投资及重庆睿安为一致行动人,合计持有公司股份 4,035,873股,占公司总股本的 7.26%。上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份,并于 2022年 5月 17日起上市流通。

? 减持计划的主要内容
因股东自身资金需求,睿泓投资及重庆睿安拟通过集中竞价、大宗交易及协议转让的方式减持其持有的公司股份数量合计减持数量不超过 4,035,873股,占公司总股本的比例不超过 7.26%。本次减持期间,通过集中竞价方式减持的,自公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内进行;通过大宗交易及协议转让方式减持的,自公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内进行。

根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020年修订)》的有关规定,睿泓投资系已在中国证券投资基金业协会完成备案的私募基金,并向中国证券投资基金业协会成功申请了创业投资基金股东的减持政策,且投资睿昂基因的投资期限在 48个月以上但不满 60个月,因此在本次减持期间,其通过集1
中竞价方式减持其持有公司首次公开发行前股份的,在任意连续 30日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%;其通过大宗交易方式减持其持有公司首次公开发行前股份的,在任意连续 30日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。重庆睿安系已在中国证券投资基金业协会完成备案的私募基金,并向中国证券投资基金业协会成功申请了创业投资基金股东的减持政策,且投资睿昂基因的投资期限在 36个月以上但不满 48个月,因此在本次减持期间,其通过集中竞价方式减持其持有公司首次公开发行前股份的,在任意连续 60日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%;其通过大宗交易方式减持其持有公司首次公开发行前股份的,在任意连续 60日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。

减持价格按市场价格确定,若公司在上述减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,则上述减持计划将作相应调整。

公司于 2022年 11月 2日收到股东睿泓投资、重庆睿安出具的《关于上海睿昂基因科技股份有限公司股份减持计划的告知函》。现将相关减持计划情况公告如下:二、本次减持计划的主要内容
(一)减持计划
1、拟减持的原因:个人财务安排
2、减持股份来源:公司首次公开发行前取得的股份及权益分派取得股份。

3、拟减持的数量及比例:以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过30,000,000股(即不超过公司总股本的1.0000%)。

4、减持期间:自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内(根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外)。

5、减持方式:集中竞价交易方式。
、减持价格区间:根据减持时的二级市场价格确定。

7、如公司股票在减持期间发生除权、除息事项的,减持股份数量及减持价格区间将作相应调整。

(二)股东相关承诺的履行情况
姚小青先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺如下: “自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的股份。本公司其他股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份,也不要求公司回购其所持有的股份。”、“本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织,以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人保证将采取合法及有效的措施,促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业,不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务,并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。”
截至本公告披露之日,姚小青先生切实履行其承诺事项,本次拟减持事项与姚小青先生此前已披露的意向、承诺一致,未出现违反承诺的行为。
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持股份数量、比例及减持原因:
2、股份来源:IPO前已发行股份及非公开发行的股份,含因资本公积金转增股本而相应增加的股份。

3、减持方式:集中竞价或大宗交易方式。

4、减持价格:视减持时的市场价格确定。

5、减持期间:自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内,在此期间如遇法律、法规规定的不得减持的情形则不减持。
二、本次减持计划的主要内容
(一)减持情况
1、本次拟减持的原因:个人资金需求;
2、股份来源:公司首次公开发行前持有股份及资本公积金转增股份; 3、拟减持股份数量:拟减持股份数量不超过431,375股,占公司总股本的0.1442%。若减持计划实施期间如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,上述拟减持股份数量、减持比例等将相应进行调整; 4、减持期间:自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内。具体减持时间将遵守董事、监事、高级管理人员买卖股票的相关要求及窗口期、内幕信息管理等相关规定;
5、减持方式:集中竞价交易方式; 、价格区间:按照减持实施时的市场价格确定。

(二)股东承诺及履行情况
本次拟减持事项与叶松林先生此前承诺一致,不存在违反相关承诺的行为。

首次公开发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺:在任职期间,每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份的 25%,且在离职后六个月内不转让本人所直接和间接持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所直接和间接持有公司股份总数的比例不超过50%。

截至本公告日,叶松林先生严格履行了其所作出的承诺,未出现违反承诺的情况。本次减持计划不违反上述相关承诺事项,不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的情况。
? 大股东持股的基本情况: 重庆高速公路集团有限公司(以下简称“重庆高速”)现持有重庆建工 集团股份有限公司(以下简称“重庆建工”或“公司”)股份数量为 526,681,539 股,占公司总股本 27.69%。 重庆高速自 2022年 11月 25日至 2022年 12月 31日,预计通过集中竞价减持其持有的不超过 19,017,837股公司股票,即不超过重庆建工总股本 1%。重庆高速实施本次减持计划过程中,本公告所述总股本均按最新披露截止 2022年 9月 30日的总股本 1,901,783,721股计算。若计划减持期间股本数量变动,将根据总股本变动对减持计划相应进行调整。
  中财网 ,

环球国际娱乐网址多少www.ugbet.us)开放环球UG代理登录网址、会员登录网址、环球UG会员注册、环球UG代理开户申请、环球UG电脑客户端、环球UG手机版下载等业务。

 当前暂无评论,快来抢沙发吧~

发布评论